Kerkargief

Die Kerkargief dien as die korporatiewe geheue van die kerk en stel verder die kerk in staat om sy funksies op ’n logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit. Deur die versameling en bewaring van argivalia word die getuienisse oor die handelinge van God in en deur Sy kerk in ’n bepaalde gebied bewoord.

Dit beskerm ook die kerk teen onregverdige aansprake en duur eise. Deur die prosesse van versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie word argivalia nie net bewaar nie, maar tot beskikking van navorsers gestel en so bekend gemaak deur nuwe navorsing en publikasies.

Taakspan:

Sinodale Verteenwoordiger (Voorsitter)
Ds Marius Breytenbach
Epos: marius[at]stellenberg.co.za
Sinodale Verteenwoordiger (Ondervoorsitter)
Ds Andre Agenbag
Epos: Agenbag1[at]kaapkerk.co.za
Sinodale Verteenwoordiger
Ds Cornis Botha
Epos: cornisbotha[at]gmail.com
Saakgelastigde
Mnr Stephan Pretorius
Epos: stephan.pretorius[at]kaapkerk.co.za
Senior Argivaris
Mev Karen Minnaar
Epos: karen[at]kaapkerk.co.za
Kundige
Dr Lisel Joubert
Epos: liseljoubert[at]sun.ac.za
Kundige
Prof Johan Fourie
Epos: johanf[at]sun.ac.za
Bestuurder: Argief (Skriba)
Dr Andrew Kok
Epos: argief[at]kaapkerk.co.za
PDS: Navorsing
Pieter van der Walt
Epos: pietervdw[at]kaapkerk.co.za
Jong Leraars
Ds Jaco Nel
Epos: nelpetrusjacobus[at]gmail.com