STLAS

Die Sinode se Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake (STLAS) doen teologiese navorsing ten einde die kerk met advies te bedien. Die Taakspan volg ‘n gespreksmatige model van geloofsonderskeiding op soek na konsensus, helderheid en wysheid. STLAS wil nadenke oor hedendaagse vraagstukke wat verband hou met die belydenis en lewe van die kerk in getrouheid aan die Skrif en tradisie stimuleer. Elke Ring het die geleentheid om ‘n verteenwoordiger op STLAS te benoem.

taakspan

Voorsitter:
Dr Nadia Marais

Ondervoorsitters:
Dr Tinus van Zyl

Skriba:
Dr Pieter van der Walt

Kundige lede:
Ds Jan Marais
Ds Dirk Steyn
Ds Heerden van Niekerk
Mnr Buks Meiring
Ds Marius Louw
Dr Tinus van Zyl
Ds Eugene Malan
Ds Roelien Karsten
Ds Piet Retief
Ds Bernard Malherbe
Ds Lambert Jacobs
Dr Louis Jonker
Dr Nadia Marais
Dr Rudolph Scharneck
Ds Alwyn Carstens
Ds Richard Holloway
Ds Heinrich Niehaus
Ds Mareli Niehaus
Ds Danie Goosen