Voortgesette

Bedieningsontwikkeling (VBO)

Voortgesette

Bedieningsontwikkeling (VBO)

verwerwing van vbo-punte

Kursusse

A • C • H

konferensies

B

studie en skryf

E • I • L • M • N

ander

D • F • G • J • K

A. KURSUSSE | STUDIEGROEPE
 • Kursusse/Studiegroepe by Algemene Sinode se VBO diens-verskaffers (verkieslik moet minstens 30 punte langs hierdie weg verwerf word)
 • Aantal krediete | 30 (bv. ‘n driedagkursus)
B. KONFERENSIES | EENDAGKURSUSSE
 • Werkswinkels by Algemene Sinode se VBO diensverskaffers.
 • Aantal krediete | 10 (sterk aanbeveel)
C. GEAKKREDITEERDE KURSUSSE
 • VBO geakkrediteerde kursusse
 • Aantal krediete | 30 kan op die manier verhef word
D. MENTORRAAD
 • Mentorraad – (kwalitatief riglyn 10 uur per jaar in mentor verhouding binne die ontwikkeling van geakkrediteerde mentors)
 • Aantal krediete | 10
E. VERDERE STUDIES
 • Verdere studies (akademies)
 • Aantal krediete:
  • 100% vir Navorsings-M oor 2 jaar (100 pte) EN
  • 3 jaar vir ‘n bedienings/praktyk gerigte M (“Course work Masters”) (150 pte) EN
  • 100% vir Doktoraal oor 4 jaar (200 pte)
  • Punte word jaarliks toegeken
  • 50 by afhandeling
F. AANBIEDING
 • Aanbieding en/of ontwikkeling van VBO Kursusse (op versoek van VBO Forum of voorgelê en landwyd aanvaar)
 • Aantal krediete | (dieselfde as vir die wat die kursusse deurloop)
G. ARTIKELS
 • Portuurbeoordeling Artikels/Studiestukke vir kerklike kommissie/bywoning en deelname aan Akademiese Vak Werkgemeenskappe/akademiese lesing
 • Aantal krediete | 20 per artikel/konferensie | 5 per akademiese lesing
H. ANDER KURSUSSE
 • Ring, Sinodale kursusse/werkswinkels en seminare OF ander kursusse/werkswinkels en seminare. Deur middel van ringe kontroleer.
 • Aantal krediete | 10 
I. SELFSTUDIE
 • Selfstudie – Die bestudering van Teologiese Boeke en Artikels. Deur middel van ringe kontroleer
 • Aantal krediete | 10 per boek, en 5 per artikel (leesverslag van ongeveer 800-1000 woorde)
J. RETRAITES
 • Retraites (indien dieselfde punt as vir VBO kursus)
 • Aantal krediete | 10 per dag
K. SABBATSRETRAITES
 • Sabbatsretraites (indien dieselfde punt as vir VBO kursus)
 • Aantal krediete | 10 per dag
L. NAVORSING | STUDIE | ONDERSTEUNINGSGROEPE
 • Navorsing, studie en ondersteuningsgroepe wat gereeld bymekaarkom en waar boeke bespreek of deurgewerk word
 • Aantal krediete | Soos met bywoning van kursusse, dit wil sê 2 punte per uur aktiewe leer
M. SKRYF VAN GEESTELIKE | BEDIENINGSVERWANTE BOEKE
 • Skryf van geestelike en/of bedieningsverwante boeke
 • Aantal krediete | 30 per boek, maksimum 1 per jaar
N. SKRYF VAN ARTIKELS
 • Skryf van artikels vir kerklike of geestelike tydskrifte
 • Aantal krediete | <1000 woorde = 2 | >1000 woorde = 5